28000, м.Олександрія, вул.Користівське шосе, 2
Тел: 7-86-00, Факс: 4-06-03, e-mail: stanislav_kg@ukr.net
Головна » 2014 » Грудень » 14 » Положення про порядок проведення атестації
10:00
Положення про порядок проведення атестації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету ветеринарної медицини

від 07.09.2009  № 321

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення атестації спеціалістів ветеринарної медицини

 державних установ

1. Атестація спеціалістів ветеринарної медицини державних установ ветеринарної медицини (далі – державних установ) проводиться з метою підвищення ефективності діяльності зазначених працівників. У ході атестації оцінюються їх ділові та професійні якості, виконання ними посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно-правових актах.

2. До спеціалістів ветеринарної медицини державних установ у цьому Положенні відносяться керівники, їх заступники, керівники структурних підрозділів державних установ, лікарі, лаборанти та фельдшери ветеринарної медицини, які здійснюють профілактичні, оздоровчі, діагностичні, лікувальні заходи у тваринництві, проводять ветеринарно-санітарну експертизу продуктів  тваринного, а на ринках і рослинного походження, або здійснюють інші види ветеринарної діяльності.

3. Атестація спеціалістів ветеринарної медицини державних установ та їх структурних одиниць, що перебувають у сфері управління територіальних органів  та безпосередньо Державного комітету ветеринарної медицини України (далі - Комітет), проводиться відповідною атестаційною комісією територіальних органів, або державних установ, що безпосередньо підпорядковані Комітету.

4. Особи, які тимчасово виконують обов'язки на посадах, зазначених у пункті 2 цього Положення, можуть проходити атестацію за власним бажанням з метою визначення їх ділових, професійних якостей та подальшого підвищення у посадах.

5. Не підлягають атестації:

спеціалісти ветеринарної медицини, які обіймають посаду менше одного року;

молоді спеціалісти в період строку обов’язкової роботи за направленням після закінчення навчальних закладів;

вагітні жінки та жінки, що мають дитину до одного року;

жінки (особи), які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною;

жінки (особи), які працюють на посаді менше одного року після декретної відпустки.

6. Атестація спеціалістів ветеринарної медицини державних установ проводиться один раз на п’ять років.

7. Графік атестації із зазначенням термінів її проведення затверджується наказом відповідного керівника головного управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополя (далі – головного управління) і не пізніше ніж за місяць до початку атестації доводиться до відома працівників, які підлягають атестації.

8. Для організації та проведення атестації спеціалістів ветеринарної медицини державних установ наказом головного управління утворюється одна або декілька атестаційних комісій у складі голови, секретаря, членів комісії. У складі комісії повинно бути не менше п’яти осіб.

До складу атестаційної комісії можуть входити спеціалісти територіального органу, керівники структурних підрозділів, їх заступники, керівники відділів та провідні фахівці державної установи, представники Комітету, представники профспілкових комітетів або ради трудового колективу.

9. Визначення рівня знань спеціалістів ветеринарної медицини здійснюється шляхом проведення письмового атестаційного іспиту. В екзаменаційний білет включаються два загальних питання та одне спеціальне (профільно-практичне) для лікарів і одне загальне та одне спеціальне (профільно-практичне) для фельдшерів та лаборантів.

10. Перелік контрольно–кваліфікаційних питань затверджується наказом керівника державної установи та оприлюднюється, або в інший спосіб доводиться для загального ознайомлення спеціалістам ветеринарної медицини державних установ, але не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

11. Для складання іспиту відводиться двадцять хвилин на кожне питання.

12. Рівень знань контрольно–кваліфікаційних питань визначається за п’ятибальною шкалою.

13. Атестація спеціалістів ветеринарної медицини державних установ здійснюється в індивідуальному порядку.

14. На кожного спеціаліста ветеринарної медицини, який підлягає атестації, складається відгук-характеристика та заповнюється атестаційний лист.

15. Атестаційний лист повинен містити об'єктивні дані про спеціаліста ветеринарної медицини, який підлягає атестації, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, стаж роботи за спеціальністю, в державній установі, на посаді тощо. Атестаційні листи на спеціалістів ветеринарної медицини державних установ складаються секретарем атестаційної комісії. Форму атестаційного листа наведено у додатку.

16. Відгук-характеристика на спеціаліста ветеринарної медицини затверджується керівником установи і має містити розгорнуту оцінку професійних знань, навичок, досвіду, вмінь, компетентності, дотримання виконавчої дисципліни, соціально-психологічних якостей, виконання посадових обов'язків та рекомендації попередньої атестації, інформацію про результати діяльності за період після останньої атестації.

Підготовка відгуку-характеристики на спеціаліста ветеринарної медицини державної установи покладається на безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу. До підготовки відгуку-характеристики можуть залучатися заступники керівника установи, провідні фахівці відповідного структурного підрозділу, керівники та провідні фахівці функціональних підрозділів державної установи.

17. Відгук-характеристика погоджується з профспілковим комітетом державної установи (за його відсутності - радою трудового колективу).

18. Спеціалісти ветеринарної медицини, які підлягають атестації, не пізніше ніж за два тижні до атестації мають бути ознайомлені з відгуком-характеристикою.

Якщо спеціаліст ветеринарної медицини не згоден з відомостями, викладеними у відгуку-характеристиці, керівник виносить її на обговорення трудового колективу державної установи, структурного підрозділу.

Пропозиції колективу разом з характеристикою подаються до атестаційної комісії.

19. Атестаційний лист і відгук-характеристика подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за сім робочих днів до проведення атестації.

20. Атестаційна комісія під час атестації спеціалістів ветеринарної медицини державних установ розглядає подані матеріали та заслуховує керівника структурного підрозділу цього органу. Обговорення професійних якостей і результатів діяльності спеціаліста ветеринарної медицини, який атестується, має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, об'єктивності, яка виключає прояви упередженості.

21. Під час проведення атестації комісія надає можливість спеціалісту ветеринарної медицини дати вичерпні відповіді на контрольно – кваліфікаційні питання і зауваження.

22. Якщо спеціаліст ветеринарної медицини, який атестується, не з'явився на засідання атестаційної комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, хвороба тощо), комісія має право перенести термін атестації, оформивши його протоколом.

Якщо спеціаліст ветеринарної медицини, який атестується, не з'явився на засідання атестаційної комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності та прийняти рішення (про невідповідність займаній посаді, про відповідність або про перенесення терміну атестації).

23. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням у відсутності спеціаліста ветеринарної медицини, який проходить атестацію.

24. Засідання атестаційної комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу. Результати атестації визначаються шляхом голосування. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. За рівної кількості голосів рішення приймається на користь спеціаліста ветеринарної медицини, що атестується.

25. На підставі всебічної оцінки професійного рівня спеціаліста ветеринарної медицини, його ділових якостей, виконання ним посадових обов'язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, і досягнутих результатів, атестаційна комісія приймає одне з таких рішень:

- відповідає займаній посаді;

- відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;

- не відповідає займаній посаді.

26. Атестованими вважаються спеціалісти ветеринарної медицини, визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді (присвоюються категорії з визначенням відповідної заробітної плати), рекомендуються на вищу посаду або відповідають займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії.

27. Рішення атестаційної комісії повідомляються спеціалісту ветеринарної медицини в день проведення атестації.

28. Результати атестації (оцінка і рекомендації) заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, який заповнюється і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії, які брали участь у голосуванні.

29. Після проведення атестації спеціаліст ветеринарної медицини ознайомлюється зі змістом атестаційного листа під розпис (в разі його відмови складається відповідний акт).

30. Атестаційний лист і відгук - характеристика, письмова відповідь на атестаційні питання спеціаліста ветеринарної медицини, що проходив атестацію, зберігаються в його особовій справі за місцем роботи.

31. Про результати кожного засідання атестаційної комісії її голова письмово повідомляє начальника територіального органу та керівника державної установи.

Рішення комісії протягом 10 робочих днів з дня його прийняття може бути оскаржене, за відповідним зверненням спеціаліста ветеринарної медицини, що підлягав атестації до керівника головного управління.

32. Керівник державної установи протягом двох місяців з дня проведення атестації згідно з рекомендаціями атестаційної комісії та за результатами атестації приймає остаточне рішення і видає відповідний наказ.

Після закінчення двомісячного терміну (без урахування періоду тимчасової непрацездатності спеціаліста ветеринарної медицини) не допускається оформлення наказу на переведення спеціаліста ветеринарної медицини на іншу роботу або розірвання з ним трудового договору, за результатами атестації.

33. Керівник державної установи:

визначає за згодою спеціаліста ветеринарної медицини, що підлягав атестації, умови стажування на більш високій посаді (у разі прийняття атестаційною комісією рішення про рекомендацію на вищу посаду);

протягом року подає кандидатуру спеціаліста ветеринарної медицини на повторне атестування (у разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність займаній посаді за умови виконання рекомендацій);

приймає рішення про переведення спеціаліста ветеринарної медицини, за його згодою, на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню або звільнення із займаної посади (у разі прийняття рішення про невідповідність спеціаліста ветеринарної медицини займаній посаді).

У разі неможливості переведення спеціаліста ветеринарної медицини, за його згодою, на іншу роботу, а також його відмови від цього переведення, спеціаліст ветеринарної медицини в установленому порядку звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України.

34. Трудові спори, пов'язані з атестацією, розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства .

Заступник голови Державного

комітету ветеринарної медицини                                                          Б.В. Андрющенко

 

Додаток

до п. 15 Положення про порядок проведення атестації спеціалістів ветеринарної медицини державних установ

 

    АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

   Загальні дані

 

Прізвище, ім'я, по батькові________________________________________________________

Рік народження ___________________________________________________

Посада, яку займає спеціаліст ветеринарної медицини, стаж роботи на ній (на момент атестації)_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Освіта, найменування навчального закладу та рік закінчення_________________________

_____________________________________________________________________________

Спеціальність ________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальний трудовий стаж _____, у тому числі за спеціальністю _____

Результат письмового атестаційного іспиту__________

                                                            Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії:

ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ: за _____ проти ______

ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ ЗА УМОВИ ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

за _______ проти _______

НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ: за ___________ проти ____________________________

Рішення атестаційної комісії ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Рекомендації атестаційної комісії ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

за ______проти _________ 

Голова атестаційної комісії _______________(підпис)

Секретар ______________________________ (підпис)

Члени комісії: ________________________________________________

                                 ____________________________________________

                                 ____________________________________________(підписи)

Дата атестації "_____" ______________ "_______" року

З РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ ________________(підпис спеціаліста ветеринарної медицини, який атестується)

Примітка.  У разі коли голова чи член комісії має іншу думку щодо оцінки роботи та ділових    якостей спеціаліста ветеринарної медицини який атестується, вони викладають її письмово у вільній формі і додають до атестаційного листа.

 

 

Категорія: Новини ветеринарної служби | Переглядів: 366 | Додав: stanislav4450 | Рейтинг: 0.0/0
Форма входу
Категорії розділу
Новини ветеринарної служби [270]
Пошук
Календар
«  Грудень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Сайти
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0